Ozeo heeft een meerjarenbeleidsplan: het koersplan. In dit koersplan zetten we op bovenschools niveau onze plannen en ambities uit voor vier kalenderjaren. Onze scholen werken met een schoolplan, dat van toepassing is op diezelfde vier jaar en deels is gebaseerd op het koersplan en het strategisch beleidsplan.

Jaarplan Ozeo

Jaarlijks maken we een jaarplan Ozeo. Dat doen we op basis van het strategisch beleidsplan en een analyse van de recente interne en externe ontwikkelingen. De scholen maken op basis van hun schoolplan en het jaarplan Ozeo een jaarplan per school.

Beleidsgebieden

In ons beleid gaan we in op met name wettelijk verplicht beleid op het gebied van bijvoorbeeld (meerjaren)formatie, (meerjaren)begroting, klachten, interne overplaatsing, AVG, scholing en arbozaken.

Kwaliteitsbeleid

Bij Ozeo staat het geven van kwalitatief goed onderwijs voorop. Onze leerlingen krijgen in een veilige leeromgeving goed onderwijs in onderwijszorgarrangementen die zijn afgestemd op ieders individuele mogelijkheden. Daarbij werken we intensief samen met ouders/verzorgers, andere onderwijsvormen, zorginstellingen en het bedrijfsleven.

Kwaliteitszorg

Ozeo vindt kwaliteitszorg erg belangrijk. Kwaliteitszorg gaat over het beantwoorden van de volgende vijf vragen:

  1. Doen we de goede dingen?
  2. Doen we de dingen goed?
  3. Hoe weten we dat?
  4. Vinden anderen dat ook?
  5. Wat doen we met die kennis en informatie?

Kwaliteit van onze scholen

Alle scholen van Ozeo vallen onder het regulier toezicht van de Inspectie van het Onderwijs of hebben een basisarrangement. Dit betekent dat onze scholen minimaal voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit de overheid.

Kwaliteitskaarten

Ozeo heeft haar visie op goed onderwijs uitgewerkt in kwaliteitskaarten. Daarin zijn de kwaliteitsaspecten van de Inspectie van het Onderwijs én onze eigen kwaliteitsaspecten verwerkt. We gebruiken de kwaliteitskaarten voor zelfevaluatie en collegiale audits.

Opbrengstgericht werken

In onze scholen werken we opbrengstgericht. Dit betekent dat we de leerresultaten van alle leerlingen optimaliseren. Dit doen we door de vorderingen van de leerlingen systematisch te volgen en te verbeteren. De resultaten van de leerlingen op het gebied van de schoolse vakken liggen tijdens de schoolperiode ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht.

Ozeo zij-instroom

Jaarverslagen

Ozeo legt ieder jaar middels het jaarverslag verantwoording af bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én bij haar belanghebbenden.

Bekijk het jaarverslag over 2022 van Ozeo.

Eerdere jaarverslagen:

jaarverslag Ozeo 2021

ANBI-status

Ozeo is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen belang. Het fiscaal nummer (RSIN) van deze ANBI is: 805353045.

Klokkenluidersregeling

De Wet Huis voor klokkenluiders verplicht werkgevers met meer dan vijftig werknemers een klokkenluidersregeling vast te stellen en in te voeren. Dit geldt ook voor schoolbesturen.

Integriteit

De Wet Huis voor klokkenluiders moet scholen helpen op integere wijze te functioneren. Ook moet de regeling onderwijsprofessionals bevorderen misstanden in de organisatie daadwerkelijk te melden. Denk hierbij aan zaken waar het maatschappelijk belang of de veiligheid van personen in het geding is. Maar het kan ook gaan om strafbare feiten of schending van wet- en regelgeving. In de regeling staat onder andere:

  • Wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand
  • Wat de procedure is bij het melden van een misstand
  • Bij welke functionaris(sen) het vermoeden van een misstand gemeld moet worden
  • De verplichting voor de werkgever de melding vertrouwelijk te behandelen

Klokkenluidersregeling Ozeo

Ozeo heeft een klokkenluidersregeling voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie.