Een bestuur met meerdere scholen heeft, naast een medezeggenschapsraad (MR) op de scholen, ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat mee over bovenschoolse zaken. De bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in de wet.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Ozeo heeft twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden: één voor de scholen voor het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en één voor de scholen voor het praktijkonderwijs. De GMR’s bestaan uit een aantal leden die worden afgevaardigd door de aangesloten scholen bij Ozeo.

Instemmings- en adviesrecht

De oudergeleding en de personeelsgeleding van de twee GMR’s hebben over bepaalde onderwerpen instemmings- of adviesrecht. Voor bepaalde onderwerpen heeft de hele GMR instemmings- én adviesrecht. De instemmings- en adviesbevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Meer weten?

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan rechtstreeks contact op met de ouders/verzorgers of leerkrachten die in de GMR zitten. De notulen kan je via de leden van de GMR’s opvragen.