Ozeo verwerkt van al haar leerlingen persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met en beschermen van deze persoonsgegevens. Wij hechten hier dan ook veel waarde aan. In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe we met de persoonsgegevens van onze leerlingen omgaan. Je kan ook de volledige versie van ons privacyreglement lezen.

Waarom verwerken wij leerlinggegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze leerlingen om onze verplichtingen als onderwijsinstelling na te kunnen komen. Zo hebben wij persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld:

  • Leerlingen aan te melden op onze scholen
  • De studievoortgang bij te houden
  • Onze leerlingen door te laten stromen naar het juiste vervolgonderwijs

Wettelijke verplichting

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals:

  • DUO
  • Leerplicht
  • Onderwijsinspectie
  • Schoolarts (GGD)
  • Accountant
  • Samenwerkingsverband

Toestemming geven

Gegevens die niet aan bovenstaande verplichtingen voldoen, verwerken wij alleen met toestemming van de ouder/verzorger. Vragen wij jouw toestemming voor het verwerken van gegevens, bijvoorbeeld voor het gebruik van beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s? Dan kan je de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. Dit is niet mogelijk bij al gepubliceerd beeldmateriaal.

Welke leerlinggegevens verwerken wij?

Wij verwerken diverse persoonsgegevens van onze leerlingen. De meeste gegevens hebben we rechtstreeks van jou als ouder/verzorger gekregen. Denk hierbij aan de contactgegevens en geboorteplaats van je kind. Weiger je de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken? Dan kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om jouw kind in te kunnen schrijven bij Ozeo.

Medische gegevens

Op jouw eigen verzoek en met uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook medische gegevens van je kind. Dit beperkt zich tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. Je kunt bijvoorbeeld doorgeven dat je kind epilepsie heeft. Zo kunnen wij adequaat handelen in noodsituaties. Ozeo dwingt je nooit dit soort gegevens te delen.

Hoe gaan wij om met leerlinggegevens?

Wij verwerken niet meer leerlinggegevens dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te kunnen komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan in deze privacyverklaring staan.

Commerciële derde partijen

Wij delen de gegevens van jouw kind niet met commerciële derde partijen voor andere doeleinden dan eerdergenoemd. Ook verhuren of verkopen wij deze gegevens nooit. Wel kunnen wij commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de leerlinggegevens voor eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan digitaal lesmateriaal om leerlingen in de les te ondersteunen. Of een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van Ozeo. We sluiten overeenkomsten met deze organisaties af, waarin onder andere is vastgelegd welke gegevens er worden verwerkt en hoe deze gegevens beveiligd worden.

Bewaartermijnen

We bewaren de persoonsgegevens zoveel mogelijk gecodeerd. Alleen medewerkers die voor de uitvoering van hun werk deze gegevens nodig hebben, hebben hier toegang tot. Daarnaast bewaren we de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen. Deze bewaartermijnen zijn wettelijk geregeld en vastgesteld. Ben je hier benieuwd naar? Dan kunnen wij altijd het overzicht met je delen.

Welke rechten hebben leerlingen en ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 16 jaar?

Als ouder/verzorger heb je een aantal rechten als het gaat om de persoonsgegevens van je kind.  Deze rechten zijn vastgelegd in de wet. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen altijd gebruikmaken van deze rechten. Een voorbeeld: als ouder/verzorger kan je altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jouw kind verwerken.

Gegevens aanpassen

Als ouder/verzorger kan je ook een verzoek indienen om gegevens te corrigeren, te beperken of volledig te wissen uit onze systemen. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Je kunt dit doen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de schoolleiding. Vervolgens zorgen wij ervoor dat deze gegevens ook worden aangepast bij de organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of uitwisselen.

Toetsing

Verzoek je ons als ouder/verzorger om de gegevens van je kind te beperken of te wissen? Dan toetsen wij of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken we of we geen wettelijke plicht hebben om deze gegevens te bewaren.

Gegevens overdragen

Als ouder/verzorger heb je ook het recht ons te vragen om de ontvangen en verwerkte persoonsgegevens van je kind over te dragen aan jezelf of aan een andere organisatie.

Profiling

Wij nemen geen besluiten over een leerling die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens. Dit wordt profiling genoemd. We nemen beslissingen nooit zonder menselijke tussenkomst.

Verwerkingsverantwoordelijke

Heb je een vraag aan de verwerkingsverantwoordelijke (voorzitter college van bestuur) van Ozeo? Neem dan contact met hem op.

Naam: De heer F.J.M. van Esch
Adres: Kleverskerkseweg 49, 4338 PB Middelburg
Telefoon: 0118 – 74 50 11
E-mail: info@ozeo.nl

Functionaris voor Gegevensbescherming

Ben je het als ouder/verzorger niet eens met hoe wij omgaan met de gegevens van jouw kind? Neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Naam: José Schildwacht
Telefoon: 010-4071761
E-mail: j.schildwacht@cedgroep.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Vind je dat jouw vraag of klacht niet goed wordt opgelost? Dan kan je dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.